Skupina PPF

Skupina PPF je mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice, která dnes podniká ve 25 zemích v Evropě, Severní Americe a Asii.

Hlavními oblastmi podnikání jsou finanční služby, telekomunikace, televize, nemovitosti, strojírenství a biotechnologie. Naší prioritou je zhodnocování firem prostřednictvím investic do inovací, nových technologií a kvalitního managementu. Vytváříme hodnoty nejenom pro akcionáře, ale i pro společnost.

Třicet let historie PPF i její současnost je příběhem pracovitosti, cílevědomosti a profesionality mnoha lidí, stejně jako vize a odvahy zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera.

Vize PPF

Věříme v růst a úspěch díky rozvíjení dlouhodobých investičních projektů v tradičních i nových odvětví ekonomiky, budování moderní infrastruktury a digitálního světa. Stavíme na podpoře kreativity našich lidí, propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. Hodnoty a naše obchodní strategie se v tom podstatném nezměnily od jejího vzniku. Věříme ve svobodu podnikání a dodržování pravidel.

Investice do inovací a pokročilých technologií, stejně jako do efektivního řízení a provozu, umožňují společnostem skupiny PFF nabízet vysoce konkurenceschopné služby. Zlepšujeme a modernizujeme tak, abychom přinášeli hodnotu nejen našim zákazníkům, ale často i inspirovali další a napomáhali rozvoji celého trhu resp. společnosti.

S vědomím širší společenské odpovědnosti v našem podnikání podporujeme talent a přinášíme příležitost těm, kteří jdou svojí cestou, mění svět k lepšímu a inspirují k tomu i ostatní. Povzbuzujeme inovativní myšlenky, originální projekty a inspirativní jedince a komunity.

Strategie PPF

Hledáme příležitosti a prostor pro rozvíjení firem, obchodu a služeb nejen v dynamických a perspektivních oborech, ale i tam, kde je ostatní přehlížejí nebo jsou vnímány jako riskantní. Naší prioritou je růst hodnoty firem, do kterých investujeme. Nebojíme se vstupů na nové trhy, do nových, často synergických oborů. Expandujeme především na trhy, které mají velký potenciál retailových zákazníků nebo na trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou.

Soustředíme se na obchodní případy s kapitálovým vkladem nad 100 milionů euro. Dáváme přednost roli majoritního vlastníka nebo spolupracujeme s partnery s podobnou obchodní filozofií. Skupinu společností PPF budujeme jako oborově i geograficky diverzifikované portfolio, které poskytuje stabilitu i příležitosti pro vertikální integrace.

Vyhledáváme společnosti, které potřebují restrukturalizovat a přinášíme jim silné finanční zázemí, implementaci přísné finanční a firemní disciplíny, perspektivní obchodní modely a kvalitní management. Vysokou návratnost našich investic stavíme na profesionalitě a odbornosti našich lidí a na zkušenostech a expertíze, které jsme získali při vytváření a restrukturalizaci mnoha firem ve střední a východní Evropě, Rusku a Asii. Naše týmy, které se na úspěchu PPF svým úsilím podílí, pojí společná vize, vysoké nasazení, loajalita a profesionalita.

Všude se snažíme rozvíjet a budovat hodnoty, na nichž stojí náš přístup k podnikání. Věříme v akceschopnost, odpovědnost a tvořivost. Přinášíme podnikavost, globální pohled a schopnost vidět a využít nové obchodní příležitosti. Vnímáme a aktivně podporujeme potřebu udržitelného přístupu a společenskou odpovědnost. Respektujeme kulturní a politické odlišnosti trhů, kde působíme a rozvíjíme vztahy s veřejným sektorem i komunitami ve všech zemích, kde podnikáme.

V České republice i v mezinárodním měřítku vždy dbáme na dodržování zákonů a pravidel v zemích, ve kterých působíme. Jsme striktně nepolitičtí. V našich společnostech podporujeme odpovědné podnikání, vysokou pracovní kulturu a aktivní vztah ke společnosti. Interní pravidla skupiny reflektují mezinárodní standardy a stanovují a vyžadují profesionální, zákonný a etický postup při plnění pracovních povinností i vystupování jak navenek, tak i v rámci všech našich týmů. Našim kolegům a spolupracovníkúm poskytujeme nejvyšší úroveň pracovního prostředí, nejmodernější techniku a nejnovější formy dalšího vzdělávání.

Tato nejvýznamnější česká strojírenská společnost s více než 160letou historií je předním středoevropským výrobcem kolejových vozidel, a představuje tak po mnoha letech něco jako návrat PPF do strojírenského průmyslu.

Petr Kellner, zakladatel skupiny PPF

Naše kořeny, náš domov – PPF a Česká republika

Jsme pevně svázáni s Českou republikou, kde jsme doma. Všude ve světě, kde podnikáme, vystupujeme jako česká skupina s českými kořeny. Aktivně podporujeme společenské, vzdělávací a kulturní vztahy mezi Českou republikou a zeměmi, kde působíme. Snažíme se přinášet domů inspirace a příležitosti ze zahraničí, stejně jako napomáhat dobrým českým myšlenkám uspět ve světě.

Zaměstnání a mezinárodní příležitosti

V České republice zaměstnáváme přes 14 000 lidí, z nichž mnozí působí v profesích, přinášejících vysokou přidanou hodnotu. Mnoho společnosti Skupiny působí v českých regionech, kde vytvářejí kvalifikovaná pracovní místa v tradičních i nových oborech, mj. v Plzni, Brně, na Ostravsku a jinde. V Praze sídlí i hlavní poradenská společnost pro řízení celé Skupiny – PPF a.s., stejně jako centrály řady dalších klíčových společností Skupiny PPF.

Mnoha českým občanům poskytujeme příležitost k uplatnění na mezinárodní úrovni: Češi pracují v našich společnostech doslova po celém světě, většina v řídicích funkcích. Jsme největší českou společností, která vysílá Čechy do světa, často do vysokých manažerských pozic.

Česká konkurenceschopnost

Budováním moderní, bezpečné a otevřené datové infrastruktury, rozvojem inovativních programů u tradičních strojírenských podniků, nabídkou pokročilých digitálních služeb nebo investicemi do vývoje a výzkumu v biotechnologiích spoluvytváříme konkurenceschopné, silné Česko. Stabilita domácího prostředí a ambice, schopnosti a kvalifikace našich lidí je podmínkou i pro stabilitu a růst firem skupiny PPF v ČR.

Společenská odpovědnost PPF

Skupina PPF ve všech místech svého působení dlouhodobě podporuje neziskové projekty z oblasti kultury, vzdělávání, rozvoje občanské společnosti a vědeckého výzkumu.
V České republice podporujeme především projekty, osobnosti a instituce, které své úsilí nebo talent věnují rozvoji české společnosti, inspirují ostatní a spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její otevřenost, vzájemný respekt, příležitosti pro vlastní cestu a možnost uspět ve světě. Svojí podporu skupina PPF poskytuje v mezinárodním měřítku prostřednictvím svých projektů a nadací, které se na jednotlivé oblasti dlouhodobě zaměřují díky své expertíze a oboru podnikání nebo místu svého působení a v rámci spolupráce s veřejným sektorem a komunitami.

Více o skupině PPF najdete zde.