Ekologie ve Škoda Transportation

Důraz na ochranu životního prostředí a řešení ekologických aspektů výroby patří k základním kamenům, na kterých staví skupina Škoda svoji činnost.

Škoda Transportation je od roku 2010 certifikována podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2016 (Systém řízení ochrany životního prostředí) a certifikát pravidelně obhajuje. Splňujeme požadavky na systém ochrany životního prostředí a naše postoje svědčí o neustávající snaze minimalizovat dopady naší činnosti na přírodu. Samozřejmostí je plnění legislativních požadavků a monitoring výstupů z našich technologií – emise do ovzduší, množství vyprodukovaných odpadů, kvalita vypouštěných odpadních vod, či třeba množství spotřebovaných energií.

Škoda v posledních letech investuje do nových technologií i výrobních hal. S tím souvisí i dramatické snížení energetické náročnosti výroby. Aktuálně firma realizuje jednu z největších investičních akcí ve své moderní historii, když na rozšíření, vybavení a modernizaci svého hlavního plzeňského areálu během dvou let vynaloží více než 800 milionů korun.

Důležitým faktorem je samotný charakter výrobků – tedy vozidel pro železniční i městskou dopravu. Moderní a úsporná vozidla totiž nijak nezatěžují životní prostředí v místech, kde jsou provozována. Nízkopodlažní tramvaje, elektrické vlakové jednotky a lokomotivy, stejně jako trolejbusy – to jsou vozidla určená k moderní a ekologicky šetrné dopravě pro budoucnost. Způsobují menší znečištění a hluk, vykazují vyšší energetickou účinnost a mají nižší provozní náklady.

Škoda Transportation používá ve výrobě kolejových vozidel ty nejmodernější a nejlepší možné dostupné technologie. Příkladem může být omezení používání polyesterových tmelů. Pokud je to možné, používáme tmely epoxidové, které obsahují mnohem méně rozpouštědel, čím splňují požadavky na nižší hořlavost a samozřejmě i na menší zátěž životního prostředí emisemi těkavých organických látek při aplikaci. Stejně jsme této normě přizpůsobili i použití ostatních složek nátěrového systému a tam, kde to lze, používáme vysokosušinové barvy, abychom omezili produkci emisí těkavých organických látek na nejnižší možnou míru. Emise, které i přes nastavená opatření vyprodukujeme, jsme schopni zlikvidovat velmi účinnou technologií. Záchyt provádíme zeolitovým absorbérem a konečnou fází je spálení emisí v dopalovací jednotce. Do ovzduší pak vypouštíme jen minimum znečišťujících látek. Stanovené emisní limity plníme s velkou rezervou, to potvrzují i výsledky pravidelného měření emisí. Důkladně sledujeme, monitorujeme a přezkoumáváme všechny chemické látky a směsi, které do našich výrobních procesů a technologií vstupují tak, abychom nepoužívali látky zakázané podle přílohy XIV (REACH) / Annex XIV (REACH) a plnili další požadavky podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Každý rok pracujeme na vylepšování našich systémů a snižujeme celkové emise. V roce 2020 nám meziročně poklesly celkové emise o 7,6 % a letos pracujeme na dalších opatřeních pro ještě vyšší ekologičnost a udržitelnost naší výroby. 

 

Škoda Transportation je od roku 2019 nositelem titulu Zodpovědná firma. Společnost se zapojila do projektu společnosti EKO KOM, který prohlubuje společenskou odpovědnost firem v oblasti třídění odpadů. Jeho cílem je podpořit vzdělávání zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace odpadu. Důsledné třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií je pro nás samozřejmost. Na všech pracovištích v celé firmě jsou k dispozici speciálně označené kontejnery a boxy pro různé typy odpadů a do třídění odpadu se zapojují všichni zaměstnanci firmy. Společnost se nesnaží řešit odpovědný vztah k ochraně životního prostředí jen v hlavní výrobní fázi, ale také v každodenním chodu podniku. Není nám lhostejné ani další nakládání s tímto materiálem, s naším odběratelem odpadu společností ZKS se snažíme pro odpady nejdříve najít uplatnění, recyklovat nebo energeticky využít.

Škoda Transportation se také snaží důsledným dodržováním stanovených pravidel a prevencí předcházet samotným možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců. Firma upřednostňuje takové materiály a postupy, které minimalizují negativní dopady na životní či pracovní prostředí, nebo jsou ekologicky nezávadné.

Skupina Škoda v současnosti zaměstnává přes pět a půl tisíce lidí v Plzni, Praze, Ostravě, Šumperku a v dalších městech v Evropě. Jednotlivé projekty řeší vedle mateřské společnosti Škoda Transportation i dceřiné společnosti a společné podniky působící vedle České republiky i v Německu, Finsku, Rusku nebo Maďarsku. Jejich vzdělávání v oblasti ekologie věnuje firma velkou pozornost. Od roku 2021 rozšířila tuhle oblast společná kampaň s názvem „I ZDÁNLIVÁ MALIČKOST MŮŽE ROZHODOVAT“. Program rozdělena do tří tematických celků a podrobně se věnuje oblastem bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie.

Status moderní odpovědné firmy doložily i výsledky energetického auditu. Ten byl proveden v souladu s vyhláškou č.480/2012 Sb.

Jedním ze současných trendů, které Škoda Transportation realizuje, je snaha o celoživotní či alespoň dlouhodobý servis svých produktů. Společnost se tak snaží snižovat náklady životního cyklu vozidel (např. náklady pořizovací, náklady na údržbu, režii vozidla a jeho likvidaci). Jedná se o jednu z environmentálních strategií – na výrobky se pohlíží z dlouhodobého hlediska tak, aby se většina věcí dělala s co možná nejnižšími náklady na další údržbu. Výrobky jsou rovněž z 90-95 % recyklovatelné.